PRIVACYVERKLARING

Pensionstal ZeggeZicht, gevestigd aan Munnikenhof 1 te Terheijden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Pensionstal ZeggeZicht
Munnikenhof 1
4844 PK Terheijden
076 5931281
D. Lievens van Meel is de Functionaris Gegevensbescherming van pensionstal ZeggeZicht zij is te bereiken via info@zeggezicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pensionstal ZeggeZicht verwerkt uw persoonsgegevens door dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorte datum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld; d.m.v. correspondentie en telefonisch onderhoud.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeggezicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pensionstal ZeggeZicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren/leveren van de door u gevraagde diensten/producten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pensionstal Zeggezicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Pensionstal ZeggeZicht maakt alleen gebruik van persoonsgegevens die zij nodig achten om haar werkzaamheden uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pensionstal ZeggeZicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit en over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pensionstal ZeggeZicht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pensionstal ZeggeZicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van Persoonsgegevens:

Pensionstal Zeggezicht bewaart uw gegevens, zolang u gebruikt maakt van haar diensten. Indien u de overeenkomst beëindigt, zullen uw gegevens niet meer actief gebruikt worden, maar nog wel 7 jaar bewaart blijven, vanwege wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte/controle.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pensionstal ZeggeZicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensionstal ZeggeZicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Pensionstal ZeggeZicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pensionstal Zeggezicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeggezicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pensionstal ZeggeZicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pensionstal ZeggeZicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zeggezicht.nl. Medewerkers van pensionstal ZeggeZicht zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden. Technische maatregelen die worden genomen; Firewalls, virus-scanners en met wachtwoorden afgeschermde software alsmede het up-to-date houden van systemen. Organisatorische maatregelen zijn o.a. het instrueren van medewerkers, het veilig opbergen van documenten in afgesloten ruimtes, en beveiligde toegang van apparatuur. Pensionstal ZeggeZicht zal toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven volgen en indien nodig haar processen hierop aanpassen.